Szukaj

I. Wstęp

Regulamin ten przedstawia zasady korzystania z serwisu aktywnedzieciaki.info oraz zasady świadczenia usług za pośrednictwem tego serwisu. Regulamin określa zasady funkcjonowania strony internetowej, prawa i obowiązki jego użytkowników oraz administratora strony.

Zasady ochrony danych osobowych użytkowników serwisu aktywnedzieciaki.info określone są w Polityce Prywatności.

Użytkownicy Serwisu są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem i Polityką Prywatności na stronie aktywnedzieciaki.info przed dokonaniem rejestracji. Dokonanie rejestracji w Serwisie jest równoznaczne z akceptacją całej treści  Regulaminu i Polityki prywatności.

Administrator zastrzega sobie prawa autorskie do wszelkich elementów zamieszczonych w serwisie.

II. Definicje

Administrator - właściciel serwisu aktywnedzieciaki.info  - ANRA Radosław Chwaściński z siedzibą w Katowicach

Serwis - strony www i inne narzędzia udostępniane w internecie, do których prawa przysługują firmie ANRA Radosław Chwaściński z siedzibą w Katowicach i które znajdują się pod adresem aktywnedzieciaki.info;

Moderator - osoba lub kilka osób występujących w imieniu Administratora. Zadaniem Moderatora jest nadzorowanie prawidłowej pracy strony www, zarządzanie kontami i uprawnieniami użytkowników oraz przestrzegania przez nich Regulaminu;

Użytkownik - osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy prowadzący profile swoich obiektów, którzy dokonali rejestracji i założyli indywidualne Konto w Serwisie; w zakresie, w jakim dostęp do Serwisu i korzystanie z jego wybranych funkcjonalności nie wymaga rejestracji. Użytkownik oznaczać będzie również każdą osobę uzyskującą dostęp do Serwisu i korzystającą z jego funkcjonalności, a postanowienia Regulaminu będą miały do takich osób odpowiednie zastosowanie.

Konto - miejsce w Serwisie, w którym każdy zarejestrowany i zalogowany Użytkownik może wprowadzać, zmieniać swoje dane, swoje zdjęcie oraz pozostałe informacje związane z zarejestrowaniem w Serwisie. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.

Nick - wybrana podczas rejestracji na stronie Serwisu nazwa Użytkownika. Nick nie może zawierać treści wulgarnych, obraźliwych ani sprzecznych z obowiązującym prawem. Nie powinien też naruszać innych zasad określonych w Regulaminie;

Obiekt – firmy przyjazne dzieciom prezentowane w Serwisie;

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę (aktywnedzieciaki.info) na rzecz Użytkowników w oparciu o Regulamin

Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu;

Opinia - ocena w skali od 1 do 5, wystawiona określonemu Obiektowi poprzez Użytkownika.

Blokada –utrudnienia dostępu do Serwisu, Konta lub poszczególnych elementów Serwisu dla Użytkownika, który naruszył postanowienia Regulaminu. Blokada może być  trwała lub czasowa - w zależności od decyzji Moderatora.

III. Zasady ogólne korzystania z Serwisu

1.Firmy oraz wydarzenia w Serwisie aktywnedzieciaki.info możą być dodawane przez Użytkowników.

2. Dane zarejestrowanej firmy muszą być prawdziwe i aktualizowane w razie zmian.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do zamieszczania adresów www i odnośników umożliwiających bezpośrednie przejście do stron internetowych jego partnerów handlowych.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia bądź edycji takowego adresu bez konieczności informowania o tym fakcie Użytkownika.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane w portalu przez jego Użytkowników.

6. Użytkownik ma prawo:
a. zarejestrować konto;
b. zmienić lub usunąć swoje dane za pomocą możliwości Konta;
c. wyrażać opinie o poszczególnych Obiektach  zgodnie z własnymi odczuciami po skorzystaniu z usług danego Obiektu;
d. korzystać z Serwisu i jego funkcjonalności zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami Regulaminu;
e. może zaprzestać korzystania z Usług w każdej chwili poprzez usunięcie konta z Serwisu. Usunięcie konta następuje do 5 dni  po wysłaniu informacji z prośbą o usunięcie konta na maila: konto@aktywnedzieciaki.info

7. Użytkownik zobowiązany jest do uzyskania odpowiednich praw i zgód na umieszczenie w Serwisie jakichkolwiek materiałów, dotyczy to zwłaszcza zdjęć. Umieszczenie jakichkolwiek materiałów w Serwisie przez Użytkownika jest równoznaczne z oświadczeniem, że Użytkownik posiada do nich niezbędne prawa i pozwolenia.

8.Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
a. unikania jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zaburzyć funkcjonowanie Serwisu oraz niekorzystania z Serwisu i jego funkcjonalności w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników, Administratora lub Moderatorów,
b. przestrzegania autorskich praw osobistych oraz majątkowych, jak również zasad wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób,

9. Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu i jego funkcjonalności do celów innych niż wynika to z charakteru i przedmiotu Serwisu, a w szczególności niedozwolone jest:
a. prowadzenie wszelkiego rodzaju agitacji, w szczególności politycznej lub religijnej;
b. podejmowanie jakichkolwiek działań, które mogą spowodować szkodę, w tym w szczególności szkodę Administratora, innych Użytkowników lub osób trzecich;
c. zamieszczanie w Serwisie materiałów: naruszających obowiązujące prawo, Regulamin, dobre obyczaje, normy moralne, lub zasady uczciwej konkurencji, wulgarnych, uderzających w godność, szkalujących lub naruszających dobra osobiste innych osób, popierających radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.), treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;
d. umieszczanie treści erotycznych w jakiejkolwiek formie;
e. wielokrotne umieszczanie tych samych lub podobnych fotografii, treści lub innych elementów;
f. umieszczanie treści niezwiązanych z tematyką Serwisu;
g. wystawianie nieprawdziwych ocen na temat prezentowanych na stronach Serwisu Obiektów;
h. sugerowanie w jakikolwiek sposób tożsamości lub związków Użytkownika z Administratorem lub Moderatorem lub ich działaniem;
i. podszywanie się pod innych Użytkowników, podawanie lub sugerowanie fałszywej  tożsamości Użytkownika.

10. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za sposób korzystania z Konta i Serwisu i  oraz jego konsekwencje.

11. Za niestosowanie się przez Użytkownika do Regulaminu może zostać na niego nałożona Blokada. Jeżeli czasowa lub częściowa Blokada funkcjonalności Serwisu nie spowoduje zaprzestania przez Użytkownika naruszania postanowień Regulaminu, dostęp Użytkownika do Serwisu może zostać trwale zablokowany.

12. Administrator oraz działający w jego imieniu Moderator, może usunąć materiały zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie, które w jakikolwiek sposób nie spełniają lub naruszają postanowienia Regulaminu, bez uprzedzenia czy poinfomowania o tym fakcie Użytkownika.

13. Zawartość Serwisu aktywnedzieciaki.info jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych. Aktywnedzieciaki.info  wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność za wszelkie informacje umieszczane w Serwisie przez Użytkowników, które mogły stać się nieaktualne od czasu ostatniej aktualizacji.

14. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i poprawek do dowolnej części zawartości strony internetowej aktywnedzieciaki.info w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Serwis nie gwarantuje cen podanych w ofertach obiektów .

15. Każdy Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia treści (przesyłając żądanie za pośrednictwem formularza dostępnego w zakładce „O nas” na stronie głównej Serwisu), jeżeli przysługują mu prawa autorskie do treści znajdujących się w Serwisie, a które są naruszane. Wniosek o zdjęcie treści naruszającej prawa autorskie Użytkownika powinien zawierać dokładny adres URL strony internetowej, na której znajdują się treści, do których Użytkownikowi przysługują prawa autorskie (o ile zachodzi taki przypadek), a które są naruszane. Niedozwolone jest dokonywanie (w jakiejkolwiek formie) reprodukcji, udostępniania, rozpowszechniania oraz publikacji tych wersji cyfrowych, bez pisemnej zgody Administratora.

IV. Postanowienia dotyczące treści umieszczanych w Serwisie i praw autorskich

1.Serwis aktywnedzieciaki.info zastrzega sobie prawo (ale nie ma obowiązku) do sprawdzania, recenzowania, flagowania, filtrowania, modyfikowania lub usuwania wszelkich treści z Serwisu. Użytkownik, zamieszczając jakiekolwiek treści w Serwisie, w tym swoje komentarze i recenzje, wyraża na powyższe czynności zgodę.

2. Użytkownik  umieszczając jakiekolwiek treści w Serwisie aktywnedzieciaki.info wyraża na rzecz Serwisu aktywnedzieciaki.info zgodę do używania, rozpowszechniania, moderowania i publikowania tych treści.

3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność, a  Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika ani żadnej osoby trzeciej, za wszelkie treści tworzone, przesyłane lub wyświetlane podczas korzystania z Usług i za skutki swoich działań (w tym wszelkie straty lub szkody poniesione przez Użytkownika lub osoby trzecie).

4. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczone w Serwisie, w szczególności za te dotyczące Obiektów. Informacje dotyczące Ośrodków pochodzą: od osób reprezentujących te Obiekty, od Użytkowników z nich korzystających oraz ze źródeł powszechnie dostępnych. Administrator weryfikuje informacje budzące szczególne wątpliwości, jednakże nie jest do tego zobowiązany i nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

5. Umieszczone w Serwisie informacje o Obiektach, jak również dotyczące opinii o nich w żaden sposób nie prezentują opinii Administratora Serwisu.

6. Cenniki i inne informacje dotyczące warunków handlowych oferowanych przez Obiekty nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

7. Użytkownik zamieszczając fotografie w Serwisie oświadcza, że:

a. posiada majątkowe prawa autorskie lub prawa wynikające z odpowiedniej licencji, pozwalające na opublikowanie zdjęcia w Serwisie i jego publiczne udostępnienie w ten sposób;

b. fotografia ani jej zamieszczenie i udostępnienie w Serwisie nie narusza praw osób trzecich;

c. udziela Administratorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo licencji na kopiowanie, wprowadzanie zmian, rozpowszechnianie zdjęć, publiczną prezentację w celu ich udostępniania w Serwisie, jak również korzystania z nich za pośrednictwem mediów oraz innych serwisów w celu promocji korzystania z Serwisu oraz na używanie fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.z 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zm.).

8. Z tytułu udzielenia aktywnedzieciaki.info powyższej licencji, Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie.

9. Zdjęcia nie powinny przedstawiać samych Użytkowników lub innych pozujących osób.

10. Moderator ma prawo zmniejszenia/skompresowania fotografii Użytkownika, bez wcześniejszego informowania go o tym działaniu.

11. Fotografia zamieszczona przez Użytkownika może być poddana akceptacji przez Moderatora Serwisu. W takim przypadku Moderator Serwisu nie jest w jakikolwiek sposób ograniczony czasem, w jakim powinien zweryfikować zdjęcie wskazane przez Użytkownika do umieszczenia w Serwisie.

12. Moderator ma prawo nie umieścić fotografii wskazanej przez Użytkownika bez konieczności podawania przyczyny.

13. Użytkownik ma prawo zamieścić w Serwisie nieograniczoną liczbę fotografii z zastrzeżeniem technicznych możliwości Serwisu. Nie mogą być to fotografie identyczne lub bardzo do siebie podobne.

14. Fotografie zamieszczane przez Użytkowników powinny być w formacie .jpg, .png lub .gif, a ich rozmiar nie powinien przekraczać 2MB.

15. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Serwisie fotografii. Ryzyko oraz ewentualną odpowiedzialność w powyższym zakresie ponosi -  zamieszczający dane fotografie - Użytkownik.

16. Zezwala się, ze względu na właściwości formatu cyfrowego, na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość (np. nasycenie, kontrast). Nie zezwala się natomiast na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii lub zmiany jej oryginalnej kompozycji. Zabronione jest również zamieszczanie zdjęć o zabarwieniu erotycznym lub pornograficznym. Administratorzy mogą usunąć fotografie subiektywnie uznane przez nich za niewłaściwe bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Użytkownika o tym fakcie. Uporczywe zamieszczanie zdjęć naruszających Regulamin skutkować może Blokadą Konta Użytkownika

17. O ile Użytkownik nie uzgodnił tego w formie pisemnej od Administratora, Użytkownik nie ma prawa do używania jakichkolwiek nazw handlowych Serwisu aktywnedzieciaki.info, znaków towarowych, loga, nazw domen i innych charakterystycznych cech marki.

V. Rejestracja

1. Rejestracja konta polega na poprawnym wypełnieniu co najmniej oznaczonych jako obowiązkowe pól formularza znajdującego się na stronie Serwisu.

2. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i zaakceptowała postanowienia Regulaminu, a następnie dopełni procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem Konta.

3. Poprzez zakończenie procedury rejestracji w Serwisie, której efektem jest założenie Konta, Użytkownik potwierdza i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu.

4. Rejestrując się w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz do publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna.

5. Rejestrując się w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na publikowanie jego numeru IP, nicka, lokalizacji i czasu aktywności w Serwisie (np. przy ocenach, dodanych przez Użytkownika materiałach).

6. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych informacji. Ujawnienie nieprawdziwości wszystkich lub niektórych danych podanych przez Użytkownika może skutkować trwałą blokadą Konta Użytkownika.

7. Założenie Konta nie wymaga od Użytkownika podania danych stanowiących dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych. W przypadku ich podania, dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych zgodnie z Regulaminem oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną oraz ich prezentację w Serwisie.

8. Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie przez Administratora informacji handlowej - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18. lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną - na adres poczty e-mail podany przez Użytkownika, dotyczącej Serwisu, działalności Administratora, jego podmiotów dominujących, zależnych lub powiązanych, jak również jego partnerów handlowych.

VI. Konto

1. Posiadanie własnego Konta i Profilu w Serwisie, jak również przeglądanie i dodawanie fotografii i innych materiałów oraz wyrażanie opinii poprzez oddawanie Głosów jest bezpłatne.

2. Konta nie używane (brak efektywnego logowania) przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego zalogowania, mogą zostać usunięte bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika.

3. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika zasad Regulaminu, jego Konto może zostać zablokowane (na stałe lub tymczasowo), bądź usunięte bez konieczności podania przyczyny i powiadomienia o tym fakcie Użytkownika.

4. Użytkownik może zażądać usunięcia swojego Konta. Po usunięciu Konta nie ma możliwości jego przywrócenia.

5. Każde nowozałożone Konto podlega aktywacji, która polega na odebraniu wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika oraz postępowaniu zgodnie z instrukcją w niej zawartej.

6. Moderator Serwisu może nałożyć Blokadę na Konto Użytkownika, jeśli  stwierdzi naruszenie  Regulaminu.

7. Administrator będzie traktował informacje i oświadczenia wysłane z adresu poczty elektronicznej podanej przez Użytkownika za pochodzące od Użytkownika, oraz że czynności dokonane przez osobę zalogowaną do Serwisu z pomocą E-maila i Hasła Użytkownika, zostały dokonane przez Użytkownika.

8. Administrator świadomie nie udostępni Nicka i Hasła Użytkownika osobom trzecim, o ile nie będzie wymagał tego odpowiedni przepis prawa. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje uzyskania przez osoby trzecie nieuprawnionego dostępu do Konta Użytkownika bez świadomego udziału Administratora.

9. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę, zmianę lub nieuprawnione użycie informacji lub materiałów umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie, w szczególności w ramach Konta, spowodowane wypadkami losowymi, awarią lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich, które uzyskały dostęp bez świadomego udziału Administratora.

VII. Reklama

1. Korzystanie  z niektórych Usług może powodować wyświetlanie reklam. Reklamy te mogą dotyczyć treści udostępnianych w Serwisie.

2. Forma i treść reklam umieszczanych na stronie  aktywnedzieciaki.info może ulec zmianie, bez konieczności powiadamiania o tym Użytkowników.

3. Rejestrując się za pośrednictwem formularza w Serwisie, a tym samym akceptując niniejsze Warunki świadczenia i korzystania z Usług, Użytkownik akceptuje obecność reklam w Serwisie aktywnedzieciaki.info

4.  W Serwisie, w związku ze świadczonymi Usługami, mogą znajdować się odnośniki do innych stron internetowych, treści lub zasobów. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych lub zasobów, do których prowadzą odnośniki.

5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich zewnętrznych witryn lub zasobów oraz nie wspiera jakichkolwiek reklam, produktów lub innych materiałów dostępnych za pośrednictwem takich stron lub zasobów.

6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą być poniesione przez Użytkownika w skutek korzystania z usług świadczonych przez zewnętrzne witryny lub prezentowanych na znajdujących się na tych witrynach reklam.

VIII. Baza danych

1. Wyłączne prawo do bazy danych obiektów udostępnianych za pośrednictwem Serwisu aktywnedzieciaki.info przysługuje Administratorowi.

2. Bazy danych podlegają ochronie określonej w ustawie z 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr. 128 z 2001 roku poz. 1402 z późn. zm.) oraz w ustawie z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. nr. 90 z 2006 roku poz. 631 z późn. zm.).

3. Nie jest dozwolone korzystanie z „robotów” ani jakichkolwiek programów automatycznie wyszukujących lub kopiujących elementy bazy danych.

IX. Procedura reklamacyjna i zawiadamianie o naruszeniu praw autorskich

1. Administrator  nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia praw autorskich, które powstały na skutek zamieszczenia materiałów w serwisie aktywnedzieciaki.info przez Użytkowników lub osoby trzecie. Wszelkie reklamacje, skargi lub wątpliwości dotyczące naruszenia praw autorskich lub niniejszych Warunków świadczenia i korzystania z Usług należy przesyłać na adres e-mail: reklamacje@aktywnedzieciaki.info

2. Reklamacje i skargi zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania. Odpowiedź zawierająca uwzględnienie albo nieuwzględnienie reklamacji lub skargi zostanie przekazana na adres nadawcy wskazany w reklamacji lub skardze.

3. Reklamacje lub skargi rozpatrzone negatywnie opatrzone zostaną uzasadnieniem. Odwołanie od negatywnie rozpatrzonej reklamacji lub skargi przysługuje na zasadach przewidzianych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego

X. Postanowienia końcowe

1. Administrator nie odpowiada w żaden sposób za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność fotografii.

2. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób i zakresie, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek osobom trzecim bez istnienia podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.

3. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły i bez zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej, awariami lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za "kradzieże Kont" dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie fotografii z Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie, gdyż Administrator nie ma możliwości zablokowania kopiowania fotografii i innych materiałów z Serwisu.

 

 
Chcę korzystać z serwisu i wyrażam zgodę